More of the Same Copy 3

בין האמצעים האמנותיים בצילום (ובכלל באמנות) חזרתיות, ריבוי ושכפול מאד מעניינים. מתי זה More of the same ומתי זה משהו חדש.