Cotton Field

 

 מול קיבוץ חולדה, שדות כותנה משתרעים עד צומת טל שחר. מדי שנה הם שם, מדי שנה עדנה מבקשת כמה להשגים בכיתת המדעים בבית הספר, מדי שנה אני מצלם אותם