After the Fire @ Dangal

מרכז מסחרי קטן שפעל בשדות בדרך לכפר רות, עלה באש בתחילת 2012. באפריל הגעתי לשם עם D300 ועדשה רחבה. חלק מהדימויים משם נשארו טריים בזכרוני, ומתאימים לזמן הזה שאחרי השבעה באוקטובר. היום גם ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה.